Mee Sua 面线

Mee Sua 面线

Lao Gong Bing - 老公饼 - 一盒十二粒

Lao Gong Bing - 老公饼 - 一盒十二粒

Pan Tou - Dong Gua Tang, Bing Tang, Ji Bing, Ji Hong 盘头 - 冬瓜糖, 冰糖,季饼,吉红

2 packets of Dong Gua Tang (500g each)
2 packets of Bing Tang (500g each)
2 packets of Ji Bing (500g each)
2 packets of Ji Hong (500g each)

Total 8 packets

$60.00
In stock
SKU
10