Shuang Ping Da Lao Bing 双拼大朥

Shuang Ping Da Lao Bing 双拼大朥

Red Mee Tiow 红面条

Red Mee Tiow 红面条

Dou Tiao and Ma Tiao (Dragon & Phoenix) 豆条及麻条 一套

2 bags of Dou Tiao (500g each)
2 bags of Ma Tiao  (500g each)

Total 4 bags

$40.00
In stock
SKU
4